Verkeåns naturreservat

I skydd av bokskogens lövverk strömmar Verkeåns kalla, strida vatten fram genom ravinerna. Här trivs kungsfiskare och strömstare, och under ytan havsöring, nejonöga och stensimpa. Läs mer

De vilda forsarnas reservat

Verkeån har sina källor på Linderödsåsen. Innan den når havet vid Haväng efter 5 mil har den fallit 180 meter. Det kalla, rena och livliga vattnet är hemvist för bland annat kungsfiskare och forsärla. Under ytan trivs öring, bäcknejonöga och stensimpa.

Området ger många spännande möjligheter att studera geologi. Berggrunden i urbergshorsten Linderödsåsen består av gnejs som på vissa ställen är överlagrad av sandsten. Ovanpå denna kan man på några platser se svart alunskiffer. Även lerskiffer och kalksten förekommer här.

Skånes största naturreservat

Verkeåns naturreservat består egentligen av två reservat. Den östra delen, Verkeån I, sträcker sig ungefär från Hallamölla och ut till Haväng. Den västra delen ombildades 2009 och heter idag Verkeån Agusa – Hallamölla. Denna del innefattar även två mindre delområden vid Ilstorp i väster och Hörröd i norr.

Med utgångspunkt på Christinehofs slott kan du gå på röd eller svart led via Alunbruket längs Verkeån ner till Hallamölla.

Skydda, bevara och utveckla

Syftet med reservaten är att skydda, bevara och utveckla de stora biologiska och geovetenskapliga naturvärdena, samt att bevara den unika landskapsbilden och tillvarata områdets möjligheter till friluftsliv. Länsstyrelsen i Skåne län är tillsynsmyndighet och ansvariga för skötsel och tillsyn av reservatet. Se mer på Länsstyrelsens hemsida: